Wpływ projektu "Aktywni seniorzy bez granic" na organizacje w nim uczestniczące - Fundusz Inicjatyw Lokalnych - cil.org.pl

Pobierz darmowy program pit
KRS 0000 404 812
Pobierz program PIT za rok 2020

Wpływ projektu "Aktywni seniorzy bez granic" na organizacje w nim uczestniczące

A A A

Strona główna » POWER » Wpływ projektu "Aktywni seniorzy bez granic" na organizacje w nim uczestniczące

Realizacja projektu wpłynęła na każdego z członków konsorcjum, tj. Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, Fundusz Inicjatyw Lokalnych. Pozwolił zaspokoić ich potrzeby oraz osiągnąć założone cele.

Udział Funduszu Inicjatyw Lokalnych w projekcie z programu Erasmus+ przyczynił się do rozszerzenia działania organizacji na poziom międzynarodowy. Kadra uczestnicząca w zagranicznym kursie zwiększyła swoją wiedzę w zakresie możliwości komunikacyjnych i działań promocyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych (ICT). Wzrosły także umiejętności językowe uczestników. Dla FIL jednak realizacja projektu wiązała się z poprawą wizerunku jako instytucji o wymiarze europejskim, instytucji dążącej do nawiązywania szerszych kontaktów międzynarodowych.

UTW w Łazach nawiązał dialog międzynarodowy w środowisku nowoczesnych technologii, stał się atrakcyjną placówką rozwijającą współpracę międzynarodową. Udział w zagranicznym kursie pozwolił poprawić jakość pracy organizacji i kwalifikacji kadry w zakresie zarządzania projektami międzynarodowymi. Co istotne uczestnicy projektu zwiększyli swoja zdolność posługiwania się językiem angielskim. Poprzez zapoznanie się z metodami i technikami nauczania w zakresie edukacji dorosłych i zaadoptowanie rozwiązań do pracy swojej organizacja poprawiła się atrakcyjność zajęć dla seniorów, m.in. przez wprowadzenie nowych innowacyjnych technik ITC.

Dla Zawierciańskiego UTW projekt był szansą rozwoju organizacji w dziedzinie projektów międzynarodowych. Członkowie stowarzyszenia zaangażowani w projekt zwiększyli swoją wiedzę w zakresie realizacji projektów międzynarodowych, zwiększyli umiejętności językowe. Udział w zagranicznym kursie z zakresu ICT pozwolił na wzrost kwalifikacji kadry w zakresie nowoczesnych technologii cyfrowych. Projekt był dla organizacji także szansą na nawiązanie międzynarodowych kontaktów, poszerzenie świadomości międzykulturowej.

Wpływ projektu na organizacje w nim uczestniczące dotyczył przede wszystkim podniesienia jakości stosowanych działań w zakresie edukacji osób dorosłych, pozwolił na dostosowywanie oferty edukacyjnej, nieformalnej do potrzeb ich członków. Udział organizacji w projekcie pozwolił na zacieśnianie współpracy z partnerem, podnosząc zdolność do działania na arenie europejskiej. Dodatkowym efektem było wzmocnienie prestiżu organizacji w środowisku lokalnym, promocja edukacji osób dorosłych i zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej organizacji.

Osoby zaangażowane bezpośrednio w realizację projektu rozwinęły swoje kompetencje w dziedzinie realizowania projektów unijnych, a ich doświadczenie będzie mogło być wykorzystane przy kolejnych przedsięwzięciach międzynarodowych. Działania związane z przygotowaniem projektu, jego realizacją, upowszechnianiem, ewaluacją przyczyniły się do integracji osób uczestniczących w projekcie, zwiększenia kompetencji zawodowych oraz umiejętności organizacyjnych placówek. Realizacja projektu zachęciła do podwyższania standardów nauczania i zmobilizowała do większego zaangażowania w działania związane w edukacją dorosłych.

Udział w projekcie międzynarodowym przyczynił się do rozwoju kompetencji personalnych i kulturowych. Wyjazd za granicę wpłynął na wzrost motywacji, pewności siebie, wiary we własne możliwości i umiejętności oraz rozwój kompetencji, takich jak praca w zespole, rozwiązywanie problemów, efektywne porozumiewanie się. Pobyt w obcym kraju dał możliwość integracji w środowisku międzynarodowym, zwiększając świadomość międzykulturową i otwartość na inne narody.

Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy